Monarchia-Risk 2008 Biztositásközvetítő és Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Kárbejelentés, kárügyintézés

Általános felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Ezen biztosítás alapján a Biztosító Társaság megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.Ilyen biztosítási események pl:
 • személysérüléses károkat és
 • szerződésen kívül okozott dologi károkat
 • melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik
 • Munkáltatói Felelősségbiztosítás

  Fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

  A szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

  Szolgáltatói Felelősségbiztosítás

  Fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

  A szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

  Csak Külön feltétel alapján terjed ki a fedezet::
 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • gépjárművekben okozott károkra
 • Termékfelelősség-biztosítás

  Fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

  A szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

  Fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

  A szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.


  Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

  A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni.

  Biztosító társaságok jellemzően a kárbejelentés beérkezésétől számított 3-5 munkanapon belül felveszi Önökkel a kapcsolatot.

  A Monarchia-Risk 2008 Kft. munkatársa pedig, mint biztosítási alkusz végigkíséri a kárrendezés folyamatát. Tájékoztatjuk a kárrendezés aktuális állapotáról, segítünk a dokumentumok összeállításában és a Biztosító felé történő továbbításában.


  Kárfelvételkor bemutatandó dokumentumok

  Az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges a felelősség biztosítási kárrendezés során.

  A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szüksége a Biztosító társaságoknak. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

  Baleset esetén:
 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)
 • Dologi károk esetén:
 • részletes kárbejelentő
 • felelősség elismerő nyilatkozat a bekövetkezett kárról
 • munkalap
 • gépjárművekben okozott kár esetén
 • törzskönyv
 • jogosítvány
 • meghatalmazás
 • aláírási címpéldány
 • törzskönyv
 • javítási – kalkuláció
 • javítási számla
 • bankszámlaszám

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

  A kártérítési összeget a megadott bankszámla számra utalja át a Biztosító Társaság, vagy postai úton küldi ki a megadott címre.
 • Szolgáltatás az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha a kártérítési összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot köteles bemutatni, akkor a határidőt attól a naptól számítja, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett.
 • Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény engedményezési záradékkal van ellátva, akkor csak a jelzálogjog vagy önálló zálogjog jogosult (aki egyben az engedményes is) lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizeti ki a kártérítést a biztosítottnak (engedményezőnek).

 • A kárigény elévülése

  Miután a felmérések és a kárszámítás alapján kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget kifizették, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:
 • vagyon- és balesetbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárnak, ill. a kárigénynek Önnel való közlésétől számított 5 év alatt évülnek el
 • H-1114 Budapest, Magyari István u. 2. III. emelet 4.  |  Telefon: +36/1/279-0251  |  Fax: +36/1/279-0250  |  E-mail: info@monarchiarisk.hu